Overplaatsing van de aangestelden naar de federale overheid - Wijziging van het koninklijk besluit

Noodcentrale 112
Federalisering
Het koninklijk besluit dat de overplaatsing van de operatoren naar de federale overheid organiseert, zal binnenkort gewijzigd worden. Alle operatoren die naar de federale overheid zijn overgeplaatst, zijn betrokken. De tekst ligt momenteel voor advies bij de Raad van State en zal zo snel mogelijk gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.

De belangrijkste wijziging in de nieuwe tekst is dat de beschermingswedde nooit lager mag zijn dan de wedde die de operator heeft ontvangen net voor de overplaatsing naar de federale overheid. Dit maakt het de operatoren die bij hun gemeente geen eindejaarspremie ontvingen onder andere mogelijk om een wedde te behouden die op zijn minst gelijkwaardig is aan de wedde die zij ontvingen vóór de overplaatsing. Daarbij krijgen zij een eindejaarspremie van de federale overheid. Dit was niet het geval in de eerste tekst.

Andere wijzigingen van de tekst hebben betrekking op:

  • de toekenning van een toelage als compensatie voor de maaltijdcheques. Dit geldt ook voor de operatoren die na 1 januari 2011 in dienst zijn getreden en aan wie, op basis van hun gemeentelijk statuut van kracht op 1 januari 2011, maaltijdcheques zijn toegekend.
  • het actualiseren van de lijst van de graden en van de weddeschalen om te beantwoorden aan de wijzigingen van graad of weddeschaal die zich hebben voorgedaan sinds de publicatie van het koninklijk besluit van 12 oktober 2011.
  • de uitsluiting van het voordeel van de integratiepremie en de premie voor competentieontwikkeling. De uitsluiting is van toepassing op de operatoren die hebben gekozen voor het behoud van het gemeentelijk geldelijk statuut.
  • het behoud van het aantal jaarlijkse verlof- en feestdagen gedurende vijf jaar. Deze wijziging geldt voor de operatoren die in 2013 federaliseren, net zoals de operatoren die in 2012 gefederaliseerd zijn. Gedurende 5 jaar behouden zij het aantal jaarlijkse verlof- en feestdagen dat hen is toegekend bij de gemeente (indien dit aantal hoger is dan het aantal dat wordt toegekend bij de federale overheid).
  • operatoren van wie de overgangsperiode verlengd wordt na 31 december 2013 zullen, op het ogenblik waarop zij effectief gefederaliseerd zijn, beschouwd worden als zijnde gefederaliseerd op 31 december 2013. Deze maatregel anticipeert op de inwerkingtreding van de nieuwe federale geldelijke loopbaan.
  • de eventuele toekenning van een weddecomplement vanaf 1 januari 2014. Deze wijziging zorgt ervoor dat de wedde die de operatoren krijgen na hun federalisering op zijn minst gelijk is aan de wedde die ze hebben gekregen tijdens de federalisering (en op basis waarvan ze hebben gekozen om te federaliseren). Deze maatregel komt er om bepaalde gevolgen van de nieuwe federale geldelijke loopbaan te neutraliseren en zo de in 2012 meegedeelde verbintenissen na te leven.
  • een jaarlijkse toelage ter vervanging van de competentiepremie. Deze wijziging geldt voor de operatoren die hebben gekozen voor het federale geldelijke statuut en die zijn opgenomen in de weddeschaal CT3 voor 1 januari 2014. Daarnaast geldt ze ook voor operatoren die in deze weddeschaal bevorderd zullen worden op basis van het slagen voor een gecertificeerde opleiding na 1 januari 2014. Deze maatregel komt er om bepaalde gevolgen van de nieuwe federale geldelijke loopbaan te neutraliseren en zo de in 2012 meegedeelde verbintenissen na te leven.