Evaluatiecyclus in noodoproepcentrales

Noodcentrale 112
Jobs
Vanaf 1 januari 2014 gaat voor alle operatoren en calltakers in de noodoproepcentrales de evaluatiecyclus van start die binnen de Federale Overheid gebruikt wordt. Een evaluatiecyclus bestaat uit vier gesprekken met je leidinggevende in de loop van een jaar. Het doel is om door middel van goede afspraken en coaching ervoor te zorgen dat je de gewenste resultaten behaalt en gemotiveerd blijft in je functie.

Evaluatiecyclus: vier gesprekken

Een evaluatiecyclus bestaat uit vier gesprekken, die plaats vinden op verschillende vaste tijdstippen binnen de termijn van een jaar, namelijk: een functiegesprek, een planningsgesprek, een functioneringsgesprek en een evaluatiegesprek. Je voert deze gesprekken normaalgezien samen met je leidinggevende. Omdat de ploegchefs niveau B pas in de loop van volgend jaar worden aangesteld, voer je de eerste gesprekken in 2014 met de verantwoordelijke van het HC 100/112 of CIC waar je werkt.

Je evaluatiecyclus start met een functiegesprek, in de periode januari-februari. Je leidinggevende zal tijdens dit gesprek met jou ondermeer bespreken welke taken je zal uitvoeren. Hiervoor baseert je leidinggevende zich op de functiebeschrijving en het competentieprofiel dat hoort bij jouw functie. Zo weet je duidelijk wat je moet doen en wat je leidinggevende van jou verwacht. Het functiegesprek is voor alle operatoren van de HC 100/112 hetzelfde. Ook in de CIC’s krijgen alle neutrale calltakers een zelfde functiegesprek op basis van hun functiebeschrijving.

Kort daarna – meestal dezelfde dag - volgt een planningsgesprek. Tijdens dit gesprek leg je samen met je leidinggevende de doelstellingen vast voor de komende periode. Je bespreekt tijdens dit gesprek zowel individuele doelstellingen als teamdoelstellingen. De doestellingen zijn aangepast aan je situatie en zijn een beschrijving van de inspanningen die geleverd moeten worden om je functie en taken optimaal uit te voeren.

Halverwege het jaar maakt je leidinggevende samen met jou een tussentijdse stand van zaken op tijdens het functioneringsgesprek. Je hebt met je leidinggevende een open gesprek over je werk, je doelstellingen, je ontwikkeling,…. . Wat niet duidelijk is of je niet haalbaar lijkt, kan je tijdens dit gesprek aankaarten.

Op het einde van het jaar volgt een evaluatiegesprek. Tijdens het evaluatiegesprek bespreek je op welke wijze jij je taken hebt uitgeoefend en de mate waarin jij je doelstellingen hebt bereikt. Een belangrijk aandachtspunt bij het evalueren van operatoren en calltakers in de noodcentrales zal zijn of je de vooropgestelde procedures uitgevaardigd door de functionele hiërarchie volgt en of de samenwerking met de andere hulpdiensten vlot verloopt.

Eindvermelding
Bij het evaluatiegesprek geeft je leidinggevende ook een eindvermelding. Er zijn vier eindvermeldingen mogelijk : “uitzonderlijk”, “voldoet aan de verwachtingen”, “te verbeteren” of “onvoldoende”.

Er is enkel aan de eindvermelding “onvoldoende” een gevolg gekoppeld. Bij een “onvoldoende” volgt een evaluatieperiode van zes maanden. Als je binnen drie jaar een tweede vermelding “onvoldoende” krijgt, kan het ontslag volgen. Deze regel geldt zowel voor contractuele als voor statutaire medewerkers.

Loopbaanverloop

De geldelijke loopbaanevolutie zal niet meer gelinkt zijn aan het slagen voor een gecertificeerde opleiding en aan het verstrijken van de geldigheidstermijn ervan, maar wel aan de vermeldingen die je toegekend kreeg op het einde van de evaluatiecyclus en dus aan je prestaties.

Concreet gezien voorziet de regelgeving twee aspecten:

  • De "nieuwe oude" loopbaan zal van toepassing zijn op alle personeelsleden die in dienst getreden zijn vóór 1 januari 2014 en na die datum niet van niveau, klasse of statuut veranderen. Dit systeem voorziet bonificaties ter vervanging van de overgang naar een hogere weddenschaal. Je zal je huidige weddenschaal behouden. Tegelijk zal je wedde echter blijven stijgen, op regelmatige basis, door een bonificatie die aan de wedde toegevoegd wordt. Deze bonificaties vervangen de overgang naar een hogere weddenschaal en zullen gelinkt zijn aan de vermeldingen van de evaluatiecyclus en aan de anciënniteit.
  • De zogenaamde «nieuwe loopbaan» zal van toepassing zijn op de personeelsleden die vanaf 1 januari 2014 aangeworven zullen worden, op de personeelsleden die bevorderd zullen worden naar het hogere niveau of de hogere klasse, op de personeelsleden die van graad veranderen, op de contractuelen die een nieuw contract zullen krijgen of statutair zullen worden.

Vanaf 2014 zijn er drie snelheden voor het loopbaanverloop en de daaraan gekoppelde loonsverhoging:

  1. normale loopbaan door de eindvermelding “voldoet aan de verwachtingen”, wat van toepassing zal zijn voor de overgrote meerderheid van de personeelsleden
  2. versnelde loopbaan door de eindvermelding “uitzonderlijk”
  3. vertraagde loopbaan door de eindvermelding “te verbeteren” of “onvoldoende”


Heb je hier nog vragen over dan kan je terecht op HR112@ibz.fgov.be .