Wet civiele veiligheid gewijzigd

Civil protection
Fire brigade
Reform
Op 31 december 2013 is de Wet diverse bepalingen voor Binnenlandse Zaken gepubliceerd.

Deze wijzigt zowel de wet van 15 mei 2007 over de civiele veiligheid als de wet van 31 december 1963 over de civiele bescherming. Met deze belangrijke wijzigingen wordt er enerzijds tegemoetgekomen aan een aantal terechte vragen van het terrein tot wijzigingen aan de wet en anderzijds worden zo een aantal technische onjuistheden in de wet rechtgezet.

Enkele belangrijke wijzigingen:

  • De prezones die hier klaar voor zijn, kunnen al hulpverleningszones worden vanaf 1 januari 2014.
  • De prezones kunnen vanaf 1 januari 2014 personeel aanwerven.
  • Hulpverleningszones kunnen vanaf 1 januari 2014 partnerovereenkomsten sluiten met andere hulpverleningszones, maar ook met de operationele eenheden van de Civiele Bescherming, politiezones, provincies…

Dit alles heeft tot doelstelling om de hervorming van de civiele veiligheid beter uit te kunnen voeren. De uitvoering van de hervorming, die gepaard gaat met het verschijnen van een aantal Koninklijke Besluiten, verloopt parallel met de wijzigingen aan deze wetteksten. Zo zijn er vorig jaar onder andere Koninklijke Besluiten gepubliceerd met betrekking tot de persoonlijke beschermingsmiddelen en de risicoanalyse. In het nieuwe jaar kunnen we de publicatie verwachten van de Koninklijke Besluiten over onder andere de organisatie van brandpreventie in de zones, het meerjarenbeleidsplan en het personeelsplan van de zones.

Meer info: