Statutaire selecties voor calltakers en operatoren

Notrufzentrale 112
Anwerbung
Van 6 februari tot en met 20 februari 2013 kunnen neutrale calltakers en federale operatoren zich via Selor inschrijven voor statutaire selecties.

We raden alle contractuele medewerkers (ook zij die nog geen federaal personeel zijn) die statutair wensen te worden aan om deel te nemen aan deze statutaire selectieprocedure en wensen iedereen alvast heel veel succes!

Selectieprocedure

Je kan het verloop van de selectie en het juiste selectiereglement terugvinden op www.selor.be.

Opgelet: je deelname aan de infosessie is verplicht, ook voor wie reeds als contractueel medewerker in een noodcentrale aan de slag is. Wie niet aanwezig is, zal uitgesloten worden van de volgende modules.

Hoe inschrijven?

  1. Aangezien alle communicatie vanuit Selor elektronisch verloopt, moet je om te kunnen inschrijven, over een 'my selor' account beschikken. Als je dit nog niet gedaan hebt, maak je een ‘my selor’ account aan en vul je je online CV in op de website van Selor: www.selor.be.
  2. Je schrijft je in voor de selectie “CALLTAKER 112 Vlaanderen (m/v) voor de FOD Binnenlandse Zaken” op de website van Selor. Voor Brussel is dit volgende selectie: “CALLTAKER 112 Brussel (m/v) voor de FOD Binnenlandse Zaken”.
  3. Je doorloopt de selectieprocedure, zoals beschreven in het selectiereglement van Selor.
  4. Als je geslaagd bent, word je hiervan per e-mail verwittigd door Selor. Opgelet: Selor verstuurt geen brieven meer naar uw thuisadres, alle resultaten van de verschillende modules en de uitnodigingen voor deelname aan de volgende module gebeurt via e-mail.

Praktische informatie

  • Voor het deelnemen aan de infosessie en de testen, wordt dienstvrijstelling toegekend voor de duur van de infosessie/test en de verplaatsing. Dit geldt ook als je die dag niet moet werken. Er zijn meerdere keuzes voor de infosessie en ook voor de data van de testen. We vragen dus met aandrang om deze in te plannen op vrije dagen zodat de dienstplanning niet in het gedrang komt. Indien dit niet mogelijk is, hou zeker rekening met je collega's en overleg met je diensthoofd en dienstplanner om de beste datum uit te kiezen.
  • De FOD Binnenlandse Zaken staat niet in voor de verplaatsingskosten. Voor de verplaatsing naar Brussel worden dus geen treinbiljetten voorzien. Er mag ook geen terugbetaling gevorderd worden via de 'Staat van reis- en verblijfskosten'.

Ook aangestelden in hun overgangsjaar kunnen deelnemen aan de statutaire selecties:

Als je aangestelde bent en je bent nog contractueel gemeentepersoneel (je wordt m.a.w. pas op 01/10/2013 federaal personeelslid), kan je ook deelnemen aan de statutaire selecties. Als je slaagt heb je twee keuzes:

  1. Ofwel kies je ervoor om meteen (eventueel al voor 01/10/2013 en dus voor het einde van het overgangsjaar) statutair federaal ambtenaar te worden. Dan start je als volledig nieuwe federale ambtenaar in de weddeschaal CT1 (en dus zonder integratiepremie).
  2. Ofwel kies je ervoor om te wachten om statutair personeel te worden tot 01/10/2013, waardoor je eerst contractueel federaal personeelslid wordt. Dan word je pas na 01/10/2013 statutair federaal personeel (met behoud van je integratiepremie).
  3. Als je geslaagd bent, zal de dienst HR112 je contacteren met de vraag voor welke optie je kiest.

Als je niet geslaagd zou zijn, dan kan je uiteraard nog altijd federaal personeel worden op 01/10/2013, maar dan als contractueel federaal ambtenaar.

Opgelet: Je kan er als aangestelde voor kiezen om je gemeentelijk geldelijk statuut te behouden als je federaal personeel wordt. Dit privilege vervalt van zodra je federaal statutair ambtenaar wordt. Als je dit gemeentelijk geldelijk statuut toch wilt behouden, kan je dus geen federaal statutair ambtenaar worden.

Meer info of vragen: via Selor

De dienst HR 112 werkte mee aan de voorbereidingen en zal aanwezig zijn op de infosessie, maar is niet betrokken bij de organisatie van de selectieprocedure. HR112 kan dus op geen enkele vraag antwoorden aangaande het examen. Met andere woorden: alle vragen en inschrijvingen moeten gebeuren via Selor. Het volledige verloop van de selectie en het selectiereglement zijn te vinden op www.selor.be .