Goedkeuring handvest welzijn op het werk voor Civiele Bescherming

Civiele Bescherming
Arbeidsreglement
Het handvest voor het welzijn op het werk is goedgekeurd op 23 september 2013 door Jérôme Glorie, Directeur-generaal van de Civiele Veiligheid en door de eenheidschefs van de Civiele Bescherming. Het handvest is ook voorgesteld aan de vakorganisaties. Dit handvest is het resultaat van een engagement dat de Algemene Directie Civiele Veiligheid aangaat samen met de Civiele Bescherming. Het is uitgewerkt in het kader van de wetgeving op het welzijn op het werk. Dit handvest zal worden uitgehangen in de lokalen van alle operationele eenheden van de Civiele Bescherming.

Waarom een handvest, en waarvoor dient het? Het handvest moet er mee voor zorgen dat elke agent van de Civiele Bescherming zijn of haar taken in alle omstandigheden efficiënt maar vooral ook veilig kan uitvoeren. Het handvest legt een referentiekader vast en bepaalt de middelen die aangewend moeten worden en de voorwaarden om het werk uit te voeren.

Dit handvest vermeldt de verbintenissen van de Algemene Directie ten aanzien van de personeelsleden van de civiele bescherming inzake:

 • Wederzijds respect voor de persoon en diens werk
 • Bescherming van de fysieke, psychische en morele gezondheid van de werknemers
 • Het ter beschikking stellen van voortgezette opleidingen
 • Het onthaal, de integratie, de begeleiding en het goed informeren van de nieuwe collega’s
 • Het ter beschikking stellen aan het personeel van schriftelijke procedures voor elk type interventie
 • Het ter beschikking stellen aan het personeel van infrastructuur, van technische middelen, van kleding en van adequate beschermingsmiddelen en toezien op het goede onderhoud ervan
 • De toekenning van de posten op basis van het profiel van het personeelslid

De personeelsleden verbinden zich er eveneens toe om zich achter deze principes te scharen en met name om :

 • Toe te zien op het wederzijdse respect
 • De procedures te respecteren
 • De infrastructuur, het materieel en de middelen welbewust te gebruiken
 • De taken met betrekking tot zijn of haar functie correct uit te voeren

Meer info : handvest voor het welzijn op het werk