Overgangsjaar halfweg:aangestelden maken een keuze

Noodcentrale 112
Federalisering
Op 31 oktober 2012 eindigt het overgangsjaar voor aangestelden in de 100-centra. In juli moeten zij kiezen of zij al dan niet personeel willen worden van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. Bovendien hebben zij de keuze of zij hun gemeentelijk geldelijk statuut willen behouden of dat ze ook het federaal geldelijk statuut willen aannemen.

Keuze geldelijk statuut: ten laatste op 21 juli 2012

Een eerste keuze die je als aangestelde moet maken, is welk geldelijk statuut je wil:

  • Als je naar het federaal geldelijk statuut wil overstappen, moet je niets doen. Dit gebeurt automatisch.
  • Als je het geldelijk statuut van de stad waarvoor je werkt (gemeentelijk geldelijk statuut), wil behouden moet je dit ten laatste laten weten op 21 juli 2012 (poststempel telt) door een aangetekende brief te sturen naar mevrouw Laura Szabo, directrice P&O (personeel en organisatie) op het volgende adres:

FOD Binnenlandse Zaken
T.a.v. Mevrouw Laura Szabo
Directrice P&O
Leuvenseweg 1
1000 Brussel

De datum waarop je moet laten weten of je het gemeentelijk geldelijk statuut wil behouden, 21 juli 2012, is bepaald in het Koninklijk Besluit van 12 oktober 2011 over de overplaatsing van de personeelslieden in dienst bij de centra van het eenvormig oproepstelsel. Daarin staat dat de keuze om het gemeentelijk geldelijk statuut te behouden uiterlijk negen maanden na publicatie van dit Koninklijk Besluit in het Belgisch Staatsblad gemeld moet worden. Het Koninklijk Besluit is gepubliceerd op 21 oktober 2011.

Opgelet: Als je beslist om je gemeentelijk geldelijk statuut te behouden, kan je na de federalisering nog op elk moment beslissen om toch naar het federaal geldelijk statuut over te stappen. Eens je gekozen hebt voor het federaal geldelijk statuut, kan je niet meer terug naar je gemeentelijk geldelijk statuut.

Keuze federalisering: ten laatste op 31 juli 2012

Een tweede belangrijke keuze die je als aangestelde moet maken, is of je personeel van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken wil worden (federaliseren):

  • Als je naar het federaal statuut wil overstappen, moet je niets doen. Dit gebeurt automatisch.
  • Als je niet mee wil federaliseren dan moet je drie maanden opzeg geven, dus ten laatste op 31 juli 2012 (poststempel telt) moet je je opzeg gegeven hebben. Je opzeg gaat dan in op 1 augustus 2012 en loopt af op 31 oktober 2012. Dit moet je laten weten met een aangetekende brief aan je huidige werkgever (stad) en aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. In deze brief moet je vermelden dat je niet wil federaliseren en vanaf wanneer de drie maanden opzeg ingaan. Voor de FOD Binnenlandse Zaken moet je je brief richten aan mevrouw De Knop, voorzitster van het Directiecomité:

FOD Binnenlandse Zaken
T.a.v. Mevrouw De Knop
Voorzitster van het Directiecomité
Leuvenseweg 1
1000 Brussel

Opgelet: Je kan een kortere opzegperiode afspreken met je functionele chef en de FOD Binnenlandse Zaken. Als beide partijen akkoord gaan, wordt deze kortere opzegperiode aanvaard. Dan moet je deze kortere opzegperiode en wanneer deze ingaat ook in de brief aan de voorzitster van het Directiecomité vermelden.

Wedde en integratietoelage

Als je er als aangestelde voor kiest om te federaliseren en het federaal geldelijk statuut aan te nemen, zal je ingeschaald worden in de federale weddenschaal CT (dit betekent: niveau C – Technisch assistent). Je krijgt dan bovendien een integratietoelage van de FOD Binnenlandse Zaken.

De wedde die je via je gemeente ontvangt op het moment van je beslissing om naar het federaal geldelijk statuut over te stappen, zal dienen als basis voor de inschaling in de federale weddenschaal. Deze wedde noemen we een “beschermingswedde”. De beschermingswedde wordt berekend op basis van de weddenschaal van de gemeente, vermeerderd met de haard- of standplaatstoelage, het vakantiegeld, de eindejaarstoelage en het kledingfonds/toelage voor de kledij die u krijgt op het moment van de overgang conform het gemeentelijk statuut (art. 4§2 van het KB overdracht). Het wordt verminderd met de haard- of standplaatstoelage, het vakantiegeld en de eindejaarspremie die toegekend worden aan de rijksambtenaren

Je krijgt de nieuwe simulatie van je beschermingswedde voor eind juni.

Opgelet: Als je pas na 21 juli 2012 voor het federaal geldelijk statuut kiest, dan heb je geen recht op de integratietoelage.

De integratietoelage bedraagt:

  • Gedurende de eerste 12 maanden na de overplaatsing: 1.550,00 euro
  • Tussen de 13e en de 24e maand na de overplaatsing: 1.350,00 euro
  • Tussen de 25e en de 36e maand na de overplaatsing: 1.150,00 euro
  • Tussen de 37e en de 48e maand na de overplaatsing: 950,00 euro
  • Tussen de 49e en de 60e maand na de overplaatsing: 750,00 euro

Dit bedrag wordt gedeeld door 12 en maandelijks op grond van de verrichte prestaties tegelijkertijd met de wedde uitbetaald.