Federalisering: kiezen tot 31 maart 2013

Noodcentrale 112
Federalisering
Uiterlijk op 31 maart 2013 moeten de laatste gemeentelijke personeelsleden die in de 112/100-centra werken, de keuze maken of ze federaal personeelslid willen worden of niet. Tegelijkertijd is dit dus ook kiezen om al dan niet verder in een noodcentrale te blijven werken. Hieronder de laatste informatie over de federalisering.

Nieuw Koninklijk Besluit en aanwerving personeel

In de zomer van 2012 heeft de Minister van Binnenlandse Zaken beslist om het gemeentepersoneel in de 112/100-centra de tijd te geven tot 31 maart 2013 om te kiezen of zij al dan niet willen federaliseren. Het gemeentepersoneel in dienst bij deze noodcentrales kon wel al kiezen om al dan niet te federaliseren. Een aantal onder jullie heeft dit gedaan, anderen hebben ervoor geopteerd om die keuze nog even uit te stellen.

De laatste maanden is er hard gewerkt om concrete invulling te geven aan een aantal vraagtekens die door de 112/100-verantwoordelijken en de syndicale organisaties geplaatst werden bij enkele aspecten rond de federalisering en de verdere toekomstmogelijkheden van de operatoren en calltakers. Hierbij al een aantal resultaten:

Een nieuw Koninklijk Besluit

Er werd een nieuw Koninklijk Besluit opgesteld waarin de volgende garanties zijn opgenomen:

  • De beschermingswedde die wordt toegekend bij federalisering, zal in geen geval lager zijn dan de basiswedde (zonder bijslagen of vermeerderingen van welke aard ook, inzonderheid vakantiegeld, eindejaarstoelage…) die het betrokken personeelslid geniet op het moment van zijn federalisering (overgang naar FOD Binnenlandse Zaken).
  • De integratiepremie wordt toegekend aan alle personeelsleden die federaliseren tussen 1 november 2012 en 1 oktober 2013 en die onmiddellijk kiezen voor het federaal geldelijk statuut.
  • De aangestelden die bij hun gemeente maaltijdcheques kregen en aanspraak maken op een toelage hiervoor (die bij federalisering maandelijks zal worden uitbetaald) krijgen deze toelage ook wanneer zij na januari 2011 in dienst getreden zijn. Voorwaarde is wel dat die maaltijdcheques werden toegekend op grond van een gemeentelijk reglement dat vóór 1 januari 2011 in voege is getreden.
  • De ploegleiders en/of experten die in de 112/100-centra door de gemeenten werden aangeduid, zullen ook na federalisering hun functie kunnen blijven uitoefenen. Het verder blijven uitoefenen van deze functie, opent echter geen recht op een weddeverhoging of bevordering in graad. Een effectieve weddeverhoging of bevordering in graad verloopt steeds via een specifieke bevorderingsprocedure.

Overgangsexamen niveau B

De dienst HR112 werkt momenteel aan een specifieke bevorderingsprocedure niveau B voor de 112/100- en 101-centra. Van zodra alle organisatorische en inhoudelijke aspecten volledig op punt staan en eens de volledige federalisering een feit is, zal deze bevorderingsprocedure georganiseerd worden. Calltakers en operatoren die hierin slagen, zullen dan in een noodcentrale bevorderd kunnen worden naar niveau B en aangesteld worden als ploegleider of expert.

Zoals gezegd zal deze bevorderingsprocedure pas na de volledige federalisering georganiseerd worden om iedereen de kans te geven hieraan deel te nemen.

Aanwerving nieuwe operatoren en calltakers

Er zijn in 2012 al een 90-tal nieuwe operatoren en calltakers aangeworven om de teams in de noodcentrales 112/100 en 101 te versterken en de werkdruk te verlagen. Van zodra deze mensen hun opleiding hebben afgerond (zomer 2013), zullen zij ingezet kunnen worden.

Bovendien zal de dienst HR112 in 2013 in totaal nog eens 44 personeelsleden aanwerven  voor de 112/100-centra met bijkomende kredieten voor de noodcentrales, verkregen door Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet. Daarvoor zijn contractuele selecties lopende die moeten resulteren in nieuwe aanwervingen nog voor de zomer van 2013.

Tegelijk zijn ook de statutaire selecties opgestart.

Word jij personeelslid van Binnenlandse Zaken op 1 oktober 2013?

Op 1 november 2012 is al een deel van het gemeentelijk personeel in de 112/100-centra overgestapt naar het federaal statuut. Zij die hun overstap naar Binnenlandse Zaken deze zomer hebben uitgesteld, hebben nog tot 31 maart 2013 om een definitieve beslissing te nemen. Zij krijgen ook midden maart nog een nieuwe salarissimulatie, zodat zij een weloverwogen beslissing kunnen nemen.

1.  Federaliseren (met gemeentelijk of federaal geldelijk statuut)

Als je wilt federaliseren en naar het federaal statuut over wilt stappen op 1 oktober 2013 hoef je niets te doen. Dit gebeurt automatisch.
Op 1 oktober 2013 word je dan federaal personeelslid en val je onder het federaal geldelijk statuut.

Als je vroeger dan 1 oktober 2013 wilt federaliseren (op 1 juni, 1 juli, 1 augustus of 1 september 2013) dan moet je dit uiterlijk 31 maart 2013 (poststempel telt) kenbaar maken per aangetekend schrijven aan:

FOD Binnenlandse Zaken
T.a.v. Mevrouw De Knop
Voorzitster van het Directiecomité
Leuvenseweg 1
1000 Brussel

(Gelieve deze brief ook, ter info, per mail aan de dienst HR 112 (HR112@ibz.fgov.be) over te maken.)

Een keuze die je in beide gevallen moet maken, is of je je gemeentelijk geldelijk statuut wilt behouden bij federalisering. Dit moet je expliciet kenbaar te maken door uiterlijk 31 maart 2013 een aangetekende brief (poststempel telt) te sturen naar Mevrouw Szabo, directrice P&O:

FOD Binnenlandse Zaken
T.a.v. Mevrouw Szabo
Directrice P&O
Leuvenseweg 1
1000 Brussel

Opgelet: Als je beslist om je gemeentelijk geldelijk statuut te behouden, kan je na de federalisering nog op elk moment beslissen om toch naar het federaal geldelijk statuut over te stappen. Eens je gekozen hebt voor het federaal geldelijk statuut, kan je niet meer terug naar je gemeentelijk geldelijk statuut. Hou er ook rekening mee dat als je kiest voor het behoud van het gemeentelijk geldelijk statuut, je geen aanspraak kan maken op de integratiepremie.

2.  Niet federaliseren

Als je als aangestelde niet wilt federaliseren, dan moet je dit uiterlijk 31 maart 2013 (poststempel telt) laten weten, via een aangetekende brief aan:

FOD Binnenlandse Zaken
T.a.v. Mevrouw De Knop
Voorzitster van het Directiecomité
Leuvenseweg 1
1000 Brussel

Je opzeg gaat dan in op 1 april 2013 en loopt af op uiterlijk 30 september 2013. Een kortere opzegperiode kan worden afgesproken met je functionele chef.

 

Belangrijkste data

31/03/2013: Deadline om te laten weten dat je:

  • vroeger wilt federaliseren dan 1 oktober 2013
  • je gemeentelijk geldelijk statuut wilt behouden na federalisering
  • niet wilt federaliseren


01/10/2013: federalisering van al het gemeentelijk personeel in de 112/100-centra die hun opzeg niet gegeven hebben ten laatste op 31/03/2013.