Interpretatie - Koninklijk besluit van 7 juli 1994 - Wijzigingen van KB van 1 maart 2009 (Bijlage 6 - industriegebouwen)

Brandweer
Basisnormen
Brandpreventie

Geïnterpreteerde wetgeving

Koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de […] gebouwen moeten voldoen.

 

Van toepassing in:
  • Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • Vlaams Gewest
  • Waals Gewest
  • Duitstalige Gemeenschap

Koninklijk besluit van 1 maart 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de […] gebouwen moeten voldoen.

Wijzigingen van het KB van 1 maart 2009

De wijziging bestaat enerzijds uit een toevoeging van een nieuwe bijlage 6, waarin de technische specificaties zijn opgenomen waaraan het ontwerp, de bouw en de inrichting van nieuwe industriegebouwen moeten voldoen en anderzijds uit een wijziging van de definities in bijlage 1 zodat deze aangepast zijn aan de termen die in de nieuwe bijlage 6 worden gebruikt.

Sinds 15 augustus 2009 moeten nieuwe industriegebouwen voldoen aan de voorschriften van bijlage 6 bij het koninklijk besluit van 7 juli 1994 (vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing).

Verslag aan de Koning

Download hieronder het Verslag aan de Koning voorafgaand aan het KB van 1 maart 2009

Het Verslag aan de Koning heeft tot doel de Koning alle uitleg te geven die nodig is voor een goed begrip van de tekst, zodat hij met kennis van zaken kan ondertekenen. Een Verslag aan de Koning moet niet worden beschouwd als wetgeving, maar als een interpretatie van de wetgeving die er deel van uitmaakt.

Het Verslag aan de Koning is de facto vastgesteld op de datum van publicatie en geeft derhalve de stand van de techniek en de kennis op die datum weer. Latere wijzigingen in wetgeving en interpretaties zijn niet in dit verslag opgenomen.

Wij nodigen u dan ook uit de andere op onze website beschikbare interpretaties te raadplegen, met name die betreffende latere wijzigingen van het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994.

Informatiebrochure

De brochure « De klassering van industriegebouwen - Toelichtingen bijlage 6: Brandpreventievoorschriften voor industriegebouwen », gepubliceerd in 2011, beschrijft de regels voor de toepassing van bijlage 6 en de bepaling van de maatgevende brandbelasting.

Deze brochure bevat in bijlage een tabel met de maatgevende brandbelastingen van verschillende industriële activiteiten.

15.07.2009
Interpretatie
25 pagina's