Vrijwillige brandweerlieden kunnen voortaan, indien ze dat willen, ook na hun zestigste blijven werken voor een brandweerdienst

Brandweer
Jobs
(Bron: Persbericht Vice-Eerste minister, minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen) "La Vice-Première ministre, ministre de l’Intérieur et de l’Egalité des chances, Joëlle Milquet, annonce la publication au Moniteur belge demain, jeudi 7 février, d’un arrêté royal qui permettra dorénavant aux pompiers volontaires qui le souhaitent de poursuivre leur engagement citoyen au-delà de 60 ans.

"De Vice-Eerste Minister, Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijkheid van Kansen, Joëlle Milquet, kondigt de publicatie aan in het Belgisch Staatsblad morgen, donderdag 7 februari, van een koninklijk besluit dat de vrijwillige brandweerlieden zal toelaten om ook na 60 jaar hun burgerlijk engagement voort te zetten, indien ze dat willen.

Voortaan zal de vrijwillige brandweerman immers, op diens verzoek, kunnen blijven werken tot het einde van de maand waarin hij 65 jaar wordt, onder de volgende minimale voorwaarden:

  • Hij moet beschikken over een gunstig advies van de dienstchef
  • en moet slagen voor een cardiorespiratoire test, uitgevoerd door een specialist aangeduid door de arbeidsgeneesheer.

Ook voor een vrijwillige dienstchef kan de leeftijdsgrens verschoven worden, voor zover aan onderstaande voorwaarden is voldaan:

  • Hij moet beschikken over een gunstig advies van de burgemeester;
  • slagen voor een cardiorespiratoire test, uitgevoerd door een specialist aangeduid door de arbeidsgeneesheer
  • over het brevet van dienstchef beschikken.

In het koninklijk besluit is voorzien dat de gemeenteraad de modaliteiten van de aanvraag kan bepalen en aanvullende voorwaarden kan vastleggen voor deze verlenging van de arbeidsovereenkomst.

Zodra aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, wordt een nieuwe arbeidsovereenkomst voor de duur van één jaar opgesteld, die vier keer verlengd kan worden met één jaar, tussen de leeftijd van 60 en 65 jaar.

In het kader van voornoemde modaliteiten moet opgemerkt worden dat het vrijwillig lid dat 60 jaar geworden is na 17 februari 2012, als hij dit wil, zijn dienst kan hervatten met behoud van zijn graad."