Interpretatie - Koninklijk besluit van 7 juli 1994 - Verklarende nota over het profiel van de bezetting

Brandweer
Basisnormen
Brandpreventie

Geïnterpreteerde wetgeving

Koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de […] gebouwen moeten voldoen.
Van toepassing in:
  • Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • Vlaams Gewest
  • Waals Gewest
  • Duitstalige Gemeenschap

Om de maatregelen inzake de brandvoorkoming optimaal af te stemmen op het risico is het noodzakelijk om rekening te kunnen houden met de verschillende parameters die een rol spelen in de omvang van het risico. Dat vermijdt een zekere ‘overkill’ aan maatregelen voor gebouwen met een laag risico en laat toe om voor gebouwen met een hoog risico toch voldoende brandveiligheid te verzekeren.

Volgende parameters kunnen een rol spelen in de omvang van het risico:

  • het gebouw (hoogte van het gebouw, aanwezigheid van vensters, oppervlakte van ruimten,…);
  • de inrichting (brandbelasting,…);
  • de bezetting (aantal, alertheid, mobiliteit e.d. van de bezetters,…);
  • en de omgeving (invloed van wind, sneeuw,…)

In het voorstel zijn sommige voorschriften betreffende de reactie bij brand impliciet afhankelijk gesteld van de tijdspanne die de bezetters nodig hebben voor een veilige ontruiming. Deze tijdspanne zal in belangrijke mate afhankelijk zijn van de aard van de bezetters, naast kenmerken van het gebouw zelf zoals (aantal uitgangen, breedte van de gangen, afstanden tot de uitgangen,…).

In het voorstel zijn sommige voorschriften expliciet afhankelijk gesteld van de aard van de bezetting.

21.09.2012
Interpretatie
7 pagina's