Interpretatie - Koninklijk besluit van 7 juli 1994 - Conventionele hoogte van het gebouw

Brandweer
Basisnormen
Brandpreventie

Geïnterpreteerde wetgeving

Koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de […] gebouwen moeten voldoen.

Van toepassing in:
  • Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • Vlaams Gewest
  • Waals Gewest
  • Duitstalige Gemeenschap

Conventionele hoogte van het gebouw

De hoogte van een gebouw beïnvloedt verschillende factoren die een rol spelen bij de brandveiligheid van dat gebouw:

  • de veilige evacuatie van aanwezige personen;
  • de (interne en externe) toegankelijkheid voor de brandweer, en dit zowel voor de brandbestrijding als voor het redden van personen;
  • het risico van uitbreiding van de brand naar dichtbij gelegen gebouwen;
  • de grootte van de veiligheidszone rond het gebouw met het oog op vallende brokstukken en het instorten van het gebouw;
  • de atmosferische invloeden binnen in het gebouw (op de evacuatie van rook en warmte …), op de omgeving en op het gebouw (drukverschillen, wind,…);

De onderverdeling van de voorschriften in drie categorieën (laag, middelhoog en hoog), naar gelang de conventionele hoogte van het gebouw, is rechtstreeks geïnspireerd door de interventietechnieken van de brandweer.

15.09.2011
Interpretatie
23 pagina's